RealTime
1.10 LES

Artikkel 5 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 5

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.