RealTime
2.12 LES

Artikkel 11 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 11

  1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling, har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantiene som er nødvendig for sitt forsvar, at han er skyldig etter loven.
  2. Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.