RealTime
3.6 LES

Artikkel 14 av Verdenserklæringen om Menneskerettighetene

Artikkel 14

  1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.
  2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.