Menneskerettighet 2

Ikke diskriminer

Ikke diskriminer

Menneskerettighet 2

Ikke diskriminer

Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne Erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.

Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.

UNDERSKRIV ANMODNING