Menneskerettighet 11

Vi er alltid uskyldige, inntil noe annet er bevist

Vi er alltid uskyldige, inntil noe annet er bevist

Menneskerettighet 11

Vi er alltid uskyldige, inntil noe annet er bevist

1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

2. Ingen må dømmes for en handling eller unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

UNDERSKRIV ANMODNING