Menneskerettighetsorganisasjoner

Mange organisasjoner rundt om i verden vier sitt arbeid til å beskytte menneskerettigheter og gjøre slutt på overtredelser av menneskerettighetene. Store menneskerettighetsorganisasjoner driver omfattende hjemmesider som dokumenterer overtredelsene og oppfordrer til at man gjør noe med slike situasjoner, både på statlig og grasrotnivå. Støtte fra allmennheten og fordømmelse av misbruk er viktig for deres suksess, fordi menneskerettighetsorganisasjoner er mest effektive når oppfordringen deres om forbedringer har en sterk støtte fra allmennheten. Nedenfor er det noen eksempler på slike grupper.

IKKE-STATLIGE ORGANISASJONER

Globalt sett har forkjemperne for menneskerettighetene oftest vært borgere og ikke regjeringsembetsmenn. Spesielt ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) har spilt en avgjørende rolle ved å få det internasjonale samfunnet til å fokusere på menneskerettighetsspørsmål.

NGO-er overvåker handlinger fra regjeringer og presser dem til å handle i overensstemmelse med prinsippene om menneskerettigheter.

Noen av disse gruppene er oppstilt i alfabetisk orden nedenfor med beskrivelser basert på informasjonen på nettsiden deres:

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International er en verdensomspennende bevegelse som består av mennesker som kjemper for internasjonalt anerkjente menneskerettigheter for alle. Med mer enn 2,2 millioner medlemmer og bidragsytere i mer enn 150 land, gjennomfører de undersøkelser og får ting til å skje for å forebygge og få slutt på alvorlige krenkelser av menneskerettighetene, og de krever rettferdighet for dem som har fått sine rettigheter overtrådt. www.amnesty.org

The Children’s Defense Fund (CDF: Stiftelsen til forsvar av barn) The Children’s Defense Fund er en støtteorganisasjon for barn, som arbeider med å sikre en likeverdig lekeplass for alle barn. CDF kjemper for politiske tiltak og programmer som hjelper barn ut av fattigdom, beskytter dem mot misbruk og forsømmelse, og sikrer deres rett til lik omsorg og utdannelse. www.childrensdefense.org

Human Rights Action Center:

Human Rights Action Center er en allmennyttig organisasjon beliggende i Washington, D.C., ledet av Jack Healey, verdenskjent menneskerettighetsaktivist og pioner. Sentret arbeider med spørsmål om Verdenserklæringen om menneskerettigheter og bruker kunst og teknologi til å innovere, skape og utvikle nye strategier til å stoppe krenkelser av menneskerettighetene. De støtter også voksende menneskerettighetsgrupper over hele verden. www.humanrightsactioncenter.org

Human Rights Watch (Menneskerettighetsvakten)

Human Rights Watch vier seg til å beskytte menneskerettighetene til folk verden over. De etterforsker og avslører overtredelser av menneskerettighetene, stiller overtrederne til ansvar og krever at myndighetene og de som sitter med makten stanser overtredelsene og respektere internasjonale menneskerettighetslover. www.hrw.org

Human Rights Without Frontiers (HRWF: Menneskerettigheter uten grenser)

HRWF fokuserer på overvåkning, undersøkelse og analyse innenfor menneskerettighetsområdet, så vel som å fremme demokrati og overholdelse av loven på nasjonalt og internasjonalt plan. www.hrwf.nett 

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP: Den nasjonale foreningen for fremming av fargede mennesker):

Formålet til NAACP er å sikre politiske, utdannelsesmessige, sosiale og økonomiske rettigheter for alle mennesker og å avskaffe rasehat og rasediskriminering. www.naacp.org


Simon Wiesenthal-senteret

Simon Wiesenthal-senteret er en internasjonal jødisk menneskerettighetsorganisasjon som er engasjert i å rette opp på verden, et trinn av gangen. Senteret skaper forandringer ved å konfrontere antisemittisme, hat og terrorisme, ved å fremme menneskers rettigheter og verdighet, ved å være ved Israels side og forsvare jødenes sikkerhet verden over, og undervise fremtidige generasjoner i hva som skjedde under holocaust. www.wiesenthal.com

LAST NED »