Disse elementene er kun tilgjengelig på engelsk

Internasjonal
menneskerettighetslov

DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSKONVENSJON

Verdenserklæringen om menneskerettigheter tjente som inspirasjon for Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, en av de mest betydningsfulle avtalene i Det Europeiske Fellesskap. Konvensjonen ble vedtatt i 1953 av Europarådet, en mellomstatslig organisasjon opprettet i 1949 som består av 47 EU medlemsstater. Organet ble dannet for å styrke menneskerettighetene og fremme demokrati og retsstaten.

Konvensjonen håndheves av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i Frankrike. Enhver person som hevder å være offer for en overtredelse i et av de landene i Det Europeiske Fellesskap som har underskrevet og ratifisert konvensjonen, kan søke hjelp hos Europarådet. Man skal først ha uttømt alle appelmuligheter ved domstolene i hjemlandet sitt og ha innlevert en ansøkning om hjelp ved den europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

DOKUMENTER OM MENNESKERETTIGHETENE FOR NORD-, SØR- OG MELLOM-AMERIKA, AFRIKA OG ASIA

I Nord- og Sør-Amerika, Afrika og Asia utvider regionale dokumenter for beskyttelse og fremmelse av menneskerettigheter Konvensjon om de Internasjonale Grunnleggende Menneskerettighetsinstrumenter.

Den amerikanske Menneskerettighetskonvensjonen, som angår landene i Nord-, Sør- og Mellom-Amerika, ble vedtatt i 1978.

De afrikanske landene har skapt sin egen pakt om menneske- og folkerettigheter (1981), og de muslimske landene har skapt Cairo-erklæringen om menneskerettigheter innenfor islam (1990).

Den asiatiske menneskerettighetspakten (1986) ble skapt av Den asiatiske menneskerettighetskommisjon, som ble stiftet det året av en gruppe jurister og menneskerettighetsforkjempere i Hong Kong. Pakten er beskrevet som en «folkets pakt», fordi ingen statlig pakt er blitt skapt inntil i dag.

LAST NED MENNESKERETTIGHETSDOKUMENTER

1. Valgfri protokoll til den internasjonale konvensjonen om borgerlige og politiske rettigheter vedtatt og åpnet for underskrift, ratifikasjon og tiltredelse ved Generalforsamlingens resolusjon 2200A (XXI) av 16. desember 1966, trådte i kraft 23. mars 1976 i overensstemmelse med artikkel 9 Download >>

2. Andre valgfrie protokoll til Den Internasjonale Konvensjonen om Borgerlige og Politiske Rettigheter med den hensikt å avskaffe dødsstraff, vedtatt og bekjentgjort av Generalforsamlingens resolusjon 44/128 av 15. desember 1989 Download >>

3. Internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter vedtatt og åpnet for undertegnelse, ratifikasjon og tiltredelse ved Generalforsamlingens resolusjon 2200A (XXI) av 16. desember 1966, har trådt i kraft 3. januar 1976 i overensstemmelse med artikkel 27 Download >>

4. Konvensjon for beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter som endret av Protokoll nr. 11 med protokoll Nr. 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Download >>

5. Afrikanske (Banjul) pakt om menneskerettighetene og folkenes rettigheter (vedtok 27. juni 1981 OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 ILM 58 [1982] trådte i kraft 21. oktober 1986) Download >>

6. Den Amerikanske Menneskerettighedskonvensjon O.A.S. Traktatserie nr. 36 1144 UNTS 123 trådte i kraft 18 juli 1978, gjenopptrykt i grunnleggende dokumenter vedrørende menneskerettigheter i Inter-American System OEA/Ser.LV/II.82 doc.6 rev.1 på 25 (1992) Download >>

UNDERSKRIV ANMODNING