VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE
Offisielt dokument

INNLEDNING

Da anerkjennelse av menneskets iboende verdighet og av de like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av den menneskelige familie, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,

Da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har opprørt menneskehetens samvittighet, og da skapelsen av en verden hvor menneskene nyter snakke- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød er blitt forkynt som folks høyeste mål

Da det er av avgjørende betydning at menneskerettighetene beskyttes av loven hvis ikke mennesket som en siste utvei skal tvinges til å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse

Da det er av avgjørende betydning å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene

Da De Forente Nasjoners folk i pakten på ny har bekreftet deres tro på fundamentale menneskerettigheter, på menneskets verdighet og verdt og på like rettigheter for menn og kvinner og har besluttet å fremme sosiale fremskritt og høyne levevilkårene under større frihet

Da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeide med De Forente Nasjoner å arbeide for fremming av alminnelig respekt for og overholdelse av menneskerettigheter og fundamentale frihetsrettigheter

Da en felles forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for den fulle virkeliggjørelsen av denne forpliktelsen

proklamerer

Generalforsamlingen

nå denne Verdenserklæring om Menneskerettigheter som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for et hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæringen stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet.

UNDERSKRIV ANMODNING