En kort historie om
menneskerettigheter

Den amerikanskje uavhengighetserklæringen (1776)

I 1776 forfattet Thomas Jefferson den Amerikanske Uavhengighetserklæringen.

Den 4. juli 1776 godkjente USAs kongress Uavhengighetserklæringen. Dens primære forfatter, Thomas Jefferson, skrev erklæringen som en formel forklaring på hvorfor den 2. juli kongressen hadde stemt for å erklære seg uavhengige av Storbritannia, mer enn et år etter utbruddet av den amerikanske uavhengighetskrig. Den fastslo at de tretten amerikanske koloniene ikke lenger var en del av det britiske imperiumet. Kongressen utstedte Uavhengighetserklæringen i flere forskjellige former. Den ble opprinnelig utgitt som en trykt brosjyre som ble distribuert vidt og bredt og lest opp for offentligheten.

Filosofisk sett understreket erklæringen to temaer: individuelle rettigheter og rettigheten til revolusjon. Disse ideer ble utbredt av amerikanere og dermed spredt internasjonalt og påvirket spesielt den franske revolusjon.

Den amerikanske grunnlovet (1787) og bill of rights (1791)

Den amerikanske grunnlovens Bill of rights beskytter amerikanske statsborgeres grunnleggende frihetsrettigheter.

De forente staters grunnlov ble skrevet sommeren 1787 i Philadelphia. Den er grunnloven for USAs føderale regjeringssystem og det skjellsettende dokumentet for den vestlige verden. Det er den eldste skriftlige nasjonale forfatning i bruk, og den definerer de viktigste regjeringsorganer, deres rettssystemer og borgernes grunnleggende rettigheter.

De første ti tilleggene til forfatningen, Bill of Rights, trådte i kraft den 15. desember 1791. De begrenset Amerikas føderale regjerings beføyelser og beskyttet alle statsborgeres, beboeres og besøkendes rettigheter på amerikansk territorium.

Bill of Rights beskytter ytringsfrihet, religionsfrihet, retten til å ha og bære våpen, forsamlingsfrihet og frihet til å inngi et andragende. Den forbyr også urimelig ransakning og beslagleggelse, grusom og usedvanlig straff og påtvungen selvinkriminering. Blant den juridiske beskyttelsen den gir, forbyr Bill of Rights Kongressen å gi lover vedrørende etablering av religion og forbyr den føderale regjeringen å berøve noen person hans liv, frihet eller eiendom uten ordentlig rettergang. Dessuten garanteres en hurtig offentlig rettergang med en upartisk jury i det distriktet hvor forbrytelsen fant sted, og det er forbud mot at en person stilles for retten to ganger for den samme forbrytelsen.

UNDERSKRIV ANMODNING