Menneskerettighetsorganisasjoner
Mellomstatslige og statlige organisasjoner


De forente nasjoners høykommissær for menneskerettigheter:

Oppgaven til kontoret til De forente nasjoners høykommissær er å arbeide for å beskytte menneskerettighetene for alle mennesker; å bidra til å styrke folk slik at de kan virkeliggjøre sine rettigheter; og å hjelpe dem som er ansvarlige for å opprettholde slike rettigheter til å sikre at de iverksettes.

www.ohchr.org

Menneskerettighetsrådet

Som et mellomstatlig organ med medlemmer fra 47 land har Menneskerettighetsrådet i oppgave å fremme og beskytte menneskerettigheter internasjonalt. Mekanismene det bruker til å oppnå disse målene, omfatter en verdensomspennende periodisk gjennomgang som vurderer situasjonen i alle de 192 medlemslandene i FN, en rådgivende komité som tilveiebringer ekspertise med hensyn til menneskerettighetssaker og en klageprosedyre for enkeltpersoner og organisasjoner for å gjøre Rådet oppmerksomt på klager over brudd på menneskerettighetene.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO: FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur):

UNESCOs mål er å skape fred i menneskers sinn.  Arbeidet deres på menneskerettighetsområdet består i å styrke bevissthet og å være en katalysator for lokale, nasjonale og internasjonale tiltak for menneskerettigheter.

www.unesco.org

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (Kontoret til de forente nasjoners høykommissær for flyktninger):

Dette kontoret leder og koordinerer den internasjonale innsatsen for å beskytte flyktninger og løse flyktningeproblemer på verdensplan. Dets primære formål er å beskytte flyktningers rettigheter og velvære. Det arbeider med å sikre at alle kan benytte seg av retten til å søke om asyl og finne trygge tilfluktssteder i andre land, med mulighet for frivillig å vende hjem, integreres lokalt eller å bosette seg på nytt i et tredje land.

www.unhcr.org

US State Department Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (USAs utenriksdepartements kontor for demokrati, menneskerettigheter og arbeid)

US State Department buerau of Democracy, Human Rights and Labor, søker å finne frem til sannheten om og fortelle om faktaene i alle dens menneskerettighetsundersøkelser, årlige rapporter om tilstander i forskjellige land osv. Byrået handler for å stoppe igangværende misbruk, og samarbeider med andre menneskerettighetsorganisasjoner.

www.state.gov

Office for Democratic Institutions and Human Rights of OSCE (Organization for Security and Co-Operation in Europe) (Kontoret for demokratiske institusjoner og menneske-rettigheter under OSSE [Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa])

Dette kontoret under OSSE består av medlemsstater fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika, og er involvert i menneskerettighetsaktiviteter med fokus på bevegelsesfrihet og religionsfrihet, samt å forebygge tortur og menneskehandel.

www.osce.org/odihr

Se de offisielle FN-dagene med fokus på menneskerettigheterLAST NED »